Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị

.
300/TB-UBND
300/TB-UBND

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ

164/TB-UBND
164/TB-UBND

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ

17/TB-UBND
17/TB-UBND

Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ

05/TB-UBND
05/TB-UBND

Thông báo thay đổi địa điểm Trụ sở tiếp công dân huyện

01/TB-UBND
01/TB-UBND

Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ

374/TB-UBND
374/TB-UBND

Thông báo kết quả phiên TCD ngày 21/11/2017

366/TB-UBND
366/TB-UBND

Thông báo kết quả phiên TCD ngày 20/10/2017

361/TB-UBND
361/TB-UBND

Thông báo kết quả phiên TCD ngày 05/10/2017

358/TB-UBND
358/TB-UBND

Thông báo từ chối Tiếp công dân

357/TB-UBND
357/TB-UBND

Thông báo kết quả phiên TCD ngày 20/9/2017

250/TB-UBND
250/TB-UBND

Thông báo kết quả phiên TCD ngày 06/9/2017

240/TB-UBND
240/TB-UBND

Thông báo kết quả phiên TCD ngày 07/8/2017

239/TB-UBND
239/TB-UBND

Thông báo kết quả phiên TCD ngày 21/7/2017

234/TB-UBND
234/TB-UBND

Thông báo kết quả phiên TCD ngày 05/7/2017

204/TB-UBND
204/TB-UBND

Thông báo kết quả phiên TCD ngày 20/6/2017