Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
38/GM-UBND
38/GM-UBND

Giấy mời làm việc, gặp gỡ, đối thoại để làm rõ nội dung đơn khiếu nại của các ông: Lương Xuân Lộc, Võ Văn Tuyên, Hoàng Văn Huy và 14 hộ dân tại xã Xuân Hội.

259/UBND-NN
259/UBND-NN

Công văn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020

260/UBND-VHTT
260/UBND-VHTT

Công văn về việc đăng ký tên miền Trang thông tin điện tử cho các đơn vị cấp xã sau sáp nhập

261/UBND-VP
261/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo thủ tục hành chính vướng mắc để đưa vào Kế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính năm 2020

262/UBND-TP
262/UBND-TP

Công văn về việc góp ý vào Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp trong công tác XLVPHC và TDTHPL trên địa bàn tỉnh

264/UBND-NN
264/UBND-NN

Công văn về việc góp ý Đề án NTTS năm 2020

265/UBND-NN
265/UBND-NN

Công văn về việc xây dựng Kế hoạch diện tích cấp bù giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020

266/UBND-NN
266/UBND-NN

Công văn về việc thống kê rà soát tàu thuyền và ngư dân

267/UBND-TNMT
267/UBND-TNMT

Công văn về việc rà soát, đăng ký kế hoạch thực hiện chính sách bảo vệ môi trường năm 2020 theo Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND và số 190/2019/NQ-HĐND (bổ sung)

269/UBND-TCKH
269/UBND-TCKH

Công văn về việc tham mưu đề xuất nội dung triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị

270/UBND-TCKH
270/UBND-TCKH

Công văn về việc tham mưu đề xuất nội dung triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị

40/BC-UBND
40/BC-UBND

Báo cáo tình hình thị trường bất động sản phục vụ Hội nghị trực tuyến

41/BC-UBND
41/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra tình hình hoạt động của Nhà máy nước sạch trên địa bàn huyện Nghi Xuân

42/BC-UBND
42/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ

254/UBND-TTUD
254/UBND-TTUD

Công văn về việc ủy quyền tiếp nhận và cung ứng hóa chất, vắc xin phòng chống dịch bệnh năm 2020