Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
71/TTHĐND-VP
71/TTHĐND-VP
71/TTHĐND-VP

Công văn về việc báo cáo nguồn kinh phí tăng thu từ tiền đất năm 2019 chuyển sang năm 2020

68/BC-HĐND
68/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XX

69/BC-TTHĐND
69/BC-TTHĐND

Báo cáo kết quả haotj động của Thường trực HĐND huyện tháng 7 năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

65/TB-HĐND
65/TB-HĐND

Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

112/NQ-HĐND
112/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ PCT UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021

113/NQ-HĐND
113/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021

114/NQ-HĐND
114/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ địa biểu HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

116/NQ-HĐND
116/NQ-HĐND

Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

117/NQ-HĐND
117/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

118/NQ-HĐND
118/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư công năm 2020 (Lần 2)

119/NQ-HĐND
119/NQ-HĐND

Nghị quyết chủ trương hỗ trợ trồng khảo nghiệm cây Đinh Lăng trên địa bàn huyện năm 2020

62/TTHĐND-VP
62/TTHĐND-VP

Công văn về việc bố trí kinh phí thực hiện dự án Khắc phục, sửa chữa hồ Khe Làng, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

61/TTHĐND-VP
61/TTHĐND-VP

Công văn về việc cho ý kiến về các nội dung, công việc, khối lượng thực hiện và mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ trong năm 2020 của Ban quản lý khhu du lịch Xuân Thành và các công trình công cộng huyện

14/GM-HĐND
14/GM-HĐND

Giấy mời dự kỳ họp thứ 17 HĐND huyện