Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản

.
4186/QĐ-UBND
4186/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế xét tuyển giáo viên Tiểu học năm 2019

428/BC-UBND
428/BC-UBND

Báo cáo danh mục, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm chuyên ngành kế hoạch, đầu tư

933/TB-UBND
933/TB-UBND

Thông báo Thay đổi thời gian, bổ sung thành phần Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về Bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, cơ quan dân cử năm 2019

1571/UBND-TCKH
1571/UBND-TCKH

Công văn về việc rà soát nợ đọng XDCB, nhu cầu vốn thanh toán khối lượng hoàn thành, chuyển tiếp và vốn ứng trước chưa thu hồi trên địa bàn huyện

19/GM-TTHĐND
19/GM-TTHĐND

Giấy mời Kế hoạch tiếp tục cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

1561/UBND-TCKH
1561/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý dự thảo quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng

1562/UBND-TP
1562/UBND-TP

Công văn về việc điều tra, khảo sát đối với lao động trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện

227/GM-UBND
227/GM-UBND

Giấy mời làm việc với công ty cổ phần hợp tác thương mại Toàn Cầu

228/GM-UBND
228/GM-UBND

Giấy mời Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; Phát động Phong trào thi đua "Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" GĐ 2021-2025

229/GM-UBND
229/GM-UBND

Giấy mời hội nghị Tập huấn Nâng cao năng lực và hiệu quả QLNN về Bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của Phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử năm 2019

427/BC-UBND
427/BC-UBND

Báo cáo kết quả xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã trong thời gian từ 01/7/2016 đến 20/4/2019 trên địa bàn huyện

1563/UBND-VP
1563/UBND-VP

Công văn về việc báo cáo kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019

1564/UBND-GDĐT
1564/UBND-GDĐT

Công văn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng Học tập suốt đời năm 2019

1565/UBND-TCKH
1565/UBND-TCKH

Công văn về việc cử cán bộ tham gia Ban vận động và tiếp nhận tài trợ của trường THPT Nguyễn Du

4165/QĐ-UBND
4165/QĐ-UBND

Quyết định về việc kiện toàn Ban vì sự toàn của phụ nữ huyện